• Een consult duurt 45 minuten
  • Als een cliënt verhinderd is, kan een afspraak tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Wanneer deze korter dan 24 uur vantevoren wordt afgezegd, wordt deze volledig in rekening gebracht.
  • De gefactureerde bedragen voor de begeleiding van een cliënt, moeten door (de ouders van) de cliënt binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn betaald.
  • Wanneer een factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald, kan Dansen in de regen de cliënt een betalingsherinnering
    sturen. Wanneer (de ouder van) de cliënt binnen 14 dagen na de betalingsherinnering de gefactureerde kosten nog niet betaalt, dan is Dansen in de regen gerechtigd incassomaatregelen te treffen, of dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
  • Bij een betalingsachterstand ben ik gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft
    voldaan.
  • Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts.
  • Een consult is altijd strikt vertrouwelijk. Uitgangspunt is dat hetgeen een kind aan mij vertelt vertrouwelijk is, en niet door mij wordt gedeeld met derden. Wanneer ik het nodig vind informatie te delen met derden, zoals ouders of een arts, zal ik dit vooraf bespreken met het kind.